Wiedza

Teoria samowiedzy: osiągnięcia i perspektywy

Off 92

W książce tej przedstawiłem zarys teorii samowiedzy, której przedmiotem jest badanie struktury, dynamiki i funkcji informacji, jakie jednostka posiada o swojej osobie. Teoria ta, będąca w opozycji do psychoanalitycznych i fenomenologicznych koncepcji „ja”, wyrasta z poznawczej wizji człowieka, zgodnie z którą jest on samodzielnym układem informacyjnym, którego działania ukierunkowane są na określone wartości (cele). Działania te są regulowane zarówno przez informacje zewnętrzne, jak i wewnętrzne, zakodowane w pamięci trwałej. Teoria samowiedzy ma kilka osobliwości godnych pod-kreślenia przede wszystkim jest ona funkcjonalna, dynamiczna, skoncentrowana na treści, nieeklektyczna i częściowo ilościowa. Jako teoria niskiego szczebla ogólności (miniteoria) stanowi element psychologicznej teorii osobowości.

W przedostatnim rozdziale chciałbym spojrzeć na omawianą .368 problematykę z innej perspektywy chciałbym mianowicie przypomnieć te twierdzenia teorii samowiedzy, które są szczególnie ważne i które w dużym stopniu stanowią wkład do współczesnej psychologii osobowości. Przypomnienie ich pozwoli lepiej ocenić znaczenie teorii samowiedzy w całokształcie wiedzy naukowej. Struktura. 1. W strukturze samowiedzy wyodrębniłem pięć podstawowych (elementarnych) składników, a mianowicie: sądy opisowe, samooceny, sądy o standardach osobistych, sądy o regułach generatywnych i sądy o regułach komunikacji, czyli samoprezentacji.

Podobne wpisy o edukacji, szkole oraz nauce:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Warszawie, Białymstoku i Lublinie można zapisać się na angielski dla dzieci?

View Results

Loading ... Loading ...

Opinie oraz Komentarze:

Losowe teksty tematyczne:

  • Politycy burzuazyjni

    Burżuazyjni politycy mają o to wszystko ?żal” do komunistów, tak jakby w mocy krajów socjalistycznych leżała możliwość zawieszenia praw rządzących rozwojem społecznym i obiektywnych reguł procesu dziejowego. Współistnienie nie prowadzi do zamknięcia podstawowej sprzeczności naszej epoki, sprzeczności między socjalizmem a kapitalizmem. Reguły współistnienia mówią jedynie, że rozwiązanie tych sprzeczności nie może nastąpić w drodze konfliktu…

  • Znaczenie topnienia strefowego

    Znaczenie tej metody w chemii organicznej powiększa fakt, że oczyszczanie można wykonać nie na zasadzie topienia strefowego, ale przez strefowe wymrażanie. Wzdłuż rury z cieczą oczyszczaną przesuwa się strefę ?mrożącą”. Narodziny metody topienia strefowego są ściśle związane z zastosowaniem germanu. Tranzystory germanowe to triumf fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz chemii. Fizyki teoretycznej ? ponieważ german…

Kategorie